תקנון Cliqa

התנאים בתקנון להלן מנוסחים בלשון זכר, אולם כל הנאמר בהם מתייחס לנשים וגברים כאחד.

 

ברוכים הבאים לאתר Cliqa.

 

1. כללי

 

1.1   בהיכנסך לאתר Cliqa, וטרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש בשרות או במידע כלשהו הקיים באתר ו/או ביישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר, כמפורט להלן (להלן: "תנאי שימוש") שכן הם מהווים הסכם מחייב בינך לאתר. אם אינך מסכים לתנאים המפורטים הנך מתבקש לחדול מלעשות שימוש באתר זה.

 

1.2   אתר Cliqa רשאי להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גלישת המשתמש באתר לשירותים המוצעים באתר, היה ויפר את תנאי התקנון.

 

1.3   כניסה לאתר Cliqa ו/או שימוש בשירותי האתר, מידע או יישומים אחרים המוצגים בו, מהווה ומבטאת הסכמה מצדך לתנאי השימוש ובעשותך זאת הנך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.

 

1.4   זכותך לשימוש בשירותי אתר Cliqa, מידע ויישומים אחרים המוצגים בו כפופה לכך שתעמוד בתנאים ובמגבלות המפורטים בהסכם זה ותקיים אותם בכל עת. במידה והם לא יקוימו, יהיו רשאים בעלי האתר לבטל הסכם זה ולמנוע ממך את המשך השימוש בשירותי האתר.

 

1.5   בביצוע פעולה באתר Cliqa הנך מצהיר כי אתה מודע לתקנון האתר ומקבלו, וכי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם.

 

1.6   תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת ותנאי השימוש המפורטים להלן רלוונטיים וחלים על כל ערוץ מדיה בהם יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם בשינויים המחייבים.

 

1.7   תנאי השימוש מסדירים את היחסים בין אתר Cliqa לגולשי האתר מכל סוג שהוא. בעלי האתר ומפעיליו שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי השימוש באתר, מעת לעת, לפי שיקול דעת בלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש לגולשי האתר, ותנאים אלה יחייבו מרגע פרסומם באתר.

 

2. אודות

 

2.1 Cliqa הנו אתר המאגד והמרכז עבור הגולשים באתר מגוון רחב של עסקאות (להלן: "דילים יומיים") המפורסמים באתרי סחר אלקטרוני בהתאם לאזורי מכירה, סוג המוצרים, מחירים ופונקציות נוספות, תוך הפניית הגולשים באתר לאתרי הסחר האלקטרוני, בהתאם לדרישות החיפוש שצוינו באתר.

 

2.2 ייעודו של אתר Cliqa מסתכם בריכוז המבצעים לגולשי האתר והפנייתם לאתרי הסחר האלקטרוני והוא איננו עוסק במכירה או אספקה של המוצרים המוצעים באתרים אלה.

 

3. הגבלת אחריותם של בעלי ומפעילי אתר Cliqa

 

3.1 המוצרים ו/או השירותים המוצעים למכירה מוצעים על ידי הגופים המפרסמים השונים ולא על ידי האתר. האתר מרכז את המפרסמים באתרי הסחר האלקטרוני ואין לראות באתר כמי שמוכר את מוצרי המפרסמים וכמי שחב באחריות כלשהי בגין מכירתם או פרסומם.

 

3.2 אתרCliqa אינו אחראי על אופי הצגת המפרסמים או מוצריהם, תיאור המוצרים כפי שנמסרו על ידי אתרי הסחר האלקטרוני, מועד אספקת המוצרים ו/או השירותים, תקינות המוצר או טיב השרות המוצגים על ידי המפרסמים.

 

3.3    הימצאותם של קישורים ("לינקים") באתר Cliqa לאתרים אחרים אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם או מכל בחינה אחרת.

 

3.4    ידוע לך כי הנך אחראי לכל תוצאה ישירה או עקיפה הנובעת משימוש באתר Cliqa ואתה מסכים לשפות את בעלי האתר בגין כל תביעה, טענה, דרישה או נזק, לרבות שכ"ט עו"ד של צד ג' כלשהו, כתוצאה מאופן שימושך באתר במקרים בהם גרמת נזק במכוון או ברשלנות לבעלי האתר בניגוד להוראות החוק והתקנון.

 

3.5    ידוע לך כי אתר Cliqa איננו אחראי לתוצאות השימוש באתר ו/או לאמינות ולדיוק של התקשורת והעברת המידע ו/או שינוי המידע ו/או שכל פגם בתוכנה ו/או במערכת יתוקן. יחד עם זאת בעלי האתר ומפעיליו ינקטו בכל האמצעים העומדים לרשותם בכדי למנוע תקלות אפשריות.

 

3.6    ידוע לך כי אתר Cliqa ו/או מי מטעמו אינם אחראים לכל נזק הנובע מהשימוש באתר, חשיפה לאתר, מאי יכולת להשתמש באתר, מרכישת מוצרים, מביצוע עסקאות, משינוי מידע שנמסר על ידו, משימוש לא מורשה באתר.

 

4          תכנים המוצגים באתר Cliqa שהנם של צדדים שלישיים ו/או שמקורם בצדדים שלישיים, לרבות תכנים של אתרי מכירות המוצגים באתר ו/או תכנים אשר עלו כתוצאות חיפוש באתר, אינם בבעלותם של בעלי האתר ומפעיליו, אינם מופעלים על ידו, אינם באחריותו והנם באחריות בלעדית של אותם צדדים שלישיים.

 

4.3    המידע והתכנים מוצגים באתר Cliqa כפי שהם מוצגים על-יד׳ הצדדים השלישיים ללא מעורבות ו/או התערבות כלשהי של בעלי ומפעילי האתר. הנתונים המוצגים באתר כתוצאות חיפוש ו/או המקושרים על-ידי האתר, נערכים ומפותחים על ידי אנשים ו/או גופים עליהם אין למפעיל האתר כל שליטה.

 

4.4    תוצאות החיפוש באתר Cliqa מוצגות על ידי המנגנון הממוחשב של האתר בהסתמך על הנתונים הנאספים מהצדדים השלישיים. מידע ונתונים אלה הנם באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים ואין בעלי ומפעילי האתר אחראים לתוכנם, לנכונותם ומהימנותם, מהות ו/או איכות המוצרים או השירותים המסופקים על-ידם, שמות היצרנים ו/או הספקים של המוצרים ו/או השירותים, מחירים ומצגים וכל מידע אחר שמקורם במידע שמוצג או מופץ על ידי צדדים שלישיים.

 

4.5    כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר Cliqa ו/או באתרים
אליהם קיימת אפשרות הפניה, כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות
או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

 

4.6     בעלי ומפעילי אתר Cliqa לא יהיה אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד
שלישי כלשהו. בעלי ומפעילי האתר לא יהא אחראים לכל מחדל ו/או פעולה, מכל סוג שהוא, שתוליד קשר בין המשתמש לבין צד שלישי כלשהו ו/או שמקורה בקשר כזה, אף
אם המשתמש למד אודות הצד השלישי ו/או אודות אתר המכירות שלו, ו/או פנה
לצד השלישי ו/או לאתר המכירות של צד שלישי ו/או ספק, באמצעות קישור (Link)
מאתר Cliqa.

 

4.7    בעלי ומפעילי אתר Cliqa לא יהיו אחראים להתקשרות שתיווצר בין המשתמש לבין צד
שלישי, ולא יהיו אחראי לטיב ו/או איכות המוצרים ו/או שירותים הניתנים ו/או
מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי, לרבות לא לתנאי הרכישה ו/או הליכי הרכישה
ו/או אספקתם של המוצרים ו/או השירותים ו/או איכותם ו/או כל דבר אחר שמציע צד
שלישי כלשהו.

 

4.8    בעלי ומפעילי אתר Cliqa ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים, ולא יישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על מידע ו/או שירות שמופיע
באתר ו/או באתר של צד שלישי, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו
מכל סיבה שהיא.

 

4.9    כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני המשתמש
לצפייה ולשימוש על ידי כל גולש אחר ברשת, ובעלי ומפעילי אתר Cliqa אינם אחראים לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

 

4.10 פרסום תכנים באתר Cliqa או הצבת קישורים על ידי מפעילי האתר לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של מפעיל האתר לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.

 

4.11 המידע שמוצג באתר Cliqa איננו מהווה תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע בכל הנוגע לאיכות וטיב המוצרים ו/או השירותים.

 

4.12 מנוע החיפוש של אתר Cliqa מאפשר למצוא מידע שייתכן והמשתמש ימצאם כבלתי הולמים את צרכיו ו/או שהוא מתנגד לתוכנם ו/או שהוא סבור כי הם מקוממים ו/או מרגיזים ו/או בלתי הולמים ו/או בלתי מוסריים (להלן - "מידע פוגע"). הואיל ואין ביכולתו של בעלי ומפעילי האתר לשלוט במידע שמוצג או מופץ על ידי אחר, לא יהיו בעלי ומפעיל האתר ו/או מ׳ מטעמם אחראים לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו עקב החשיפה למידע הפוגע, ובעלי ומפעילי האתר מסירים כל אחריות על התוכן ו/או המידע של כל אתר מכירות הנכלל בכל תוצאות חיפוש או מקושר על-ידי האתר, ו/או של כל משתמש.

 

4.13 מפעילי ובעלי אתר Cliqa אינם מתחייבים כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים
ויובילו את המשתמש לאתר אינטרנט או לערוץ מדיה פעיל. בעלי ומפעילי האתר רשאים
לבטל קישור שנכלל באתר או להימנע מהוספת קישור חדש, הכל לפי שיקול דעתו
הבלעדי. בעלי ומפעילי האתר אינם מתחייבים כי לא תהיה כל תקלה או ליקוי או כשלים
פעולת האתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או ברשת הסלולארית
ו/או בכל מדיה אחרת אשר בה ו/או באמצעותה מוצגים תכני האתר ו/או יישומיו. עם
זאת, בעלי ומפעילי האתר יעשו מאמץ רב על מנת למנוע או לתקן כל הפרעה כאמור
בהקדם.

 

4.14 בעלי ומפעילי אתר Cliqa אינם מייצרים מידע אלא האתר משמש כמנוע חיפוש המציג מידע שמוצג ומופץ על ידי צדדים שלישיים כפי שהוא ומציגו באתר; לפיכך, אין לראות במפעיל האתר כמסייע להפצת מידע שהפצתו או הצגתו עלולים להתפרש, במפורש
או במשמע, כהפרה של האמור בדין.

 

4.15 תוצאות שירותי החיפוש של אתר Cliqa מסופקים כמו שהם כפי שנתקבלו
מצדדים שלישיים, ללא אחריות מכל סוג שהוא של מפעיל האתר ו/או מי מטעמו.
מפעיל האתר אינו אחראי לאי התאמות כלשהם בנתונים המתקבלים מהצדדים
השלישיים ו/או להפרה של זכויות קניין הנובעת מנתונים שמקורם בצדדים
השלישיים.

 

4.16 בעלי ומפעילי אתר Cliqa אינם אחראים לאבטחה, לאמינות, לדייקנות ולביצוע של שירותי החיפוש באתר ו/או ברשת האינטרנט ו/או בערוצי המדיה השונים בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ויישומיו. בעלי ומפעילי האתר אינם אחראים על שום מידע או ייעוץ שנתקבל דרך שירותי החיפוש באתר, ואינם אחראים לשירותים או מוצרים המתקבלים או מוצגים באתר, או מתקבלים דרך כל קישור המסופק על ידי האתר ו/או שירותי החיפוש באתר.

 

4.17 בעלי ומפעילי אתר Cliqa מציגים מידע בנוגע למוכרים בישראל בלבד, אלא אם נאמר
אחרת במפורש.

 

4.18     בהצגתם של הנתונים אין משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ביחס
לאתר מכירות של צד שלישי כלשהו ו/או לשירותים ו/או מוצרים המוצעים על ידי צד
שלישי כלשהו. בעלי ומפעילי אתר Cliqa ממליצים למשתמש לנהוג כצרכן נבון וזהיר, ובכל מקרה, טרם ביצוע פעולה כלשהי, לרבות פעולת רכישה באתר מכירות של צד שלישי
כלשהו, לעיין ככלל בזהירות ובקפידה בכל המידע שמציג או מפיץ אותו צד שלישי
באתר שלו, ובמידה והצד השלישי הנו ספק או מוכר מוצרים ו/או שירותים (להלן -
"ספק"), לעיין בפרט בתנאי השימוש באתר המכירות של אותו ספק.

 

 

4. סודיות

 

4.1 בעלי אתר Cliqa ומפעיליו מתחייבים לעשות כמיטב יכולתם באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי הלקוחות שנמסרו בעת ההרשמה לאתר. האתר לא יעביר פרטים אלו לאף גורם זר אחר.

 

4.2 מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של אתר Cliqa להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לאתר או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר מאובטח ושמור באתר ו/ או להשתמש בו לרעה, לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר ומפעיליו.

 

4.3 אתר Cliqa שומר לעצמו את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בע״פ
בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים
מסחריים נבחרים וכיו״ב אלא אם המשתמש ציין בפני מפעילי האתר כי אינו מעוניין בכך.

 

4.4 אתר Cliqa לא יעביר פרטים אישיים של המשתמשים באתר לצד שלישי אלא במקרים
המפורטים להלן:

 

4.4.1 אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או
בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות משתמשי האתר והמפרסמים בו.

 

4.4.2 אם המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי
לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

 

4.4.3 אם המשתמש הפר את תנאי תקנון זה או כל הסכם נוסף עם האתר או מי
מטעמו.

 

4.4.4 אם התקבל בידי האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי.

 

4.4.5 בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין האתר.

 

5. פעילות באתר Cliqa

 

5.1 החברות באתר אינה כרוכה בתשלום, והרישום קל ונוח ונעשה על ידי הכנסת פרטי הדואר האלקטרוני של המשתמש לצורך קבלת מייל יומי שמכיל עסקאות נבחרות מן האתר. על מנת לזהות את המשתמש באופן קבוע, ייאלץ המשתמש לקבוע לעצמו סיסמא קבועה באתר.

 

5.2 רישום לאתר מהווה כאישור מצדך שקראת את האמור והנך מסכים לתנאי ההצטרפות.

 

5.3 בכוונת הנהלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת הנהלת האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות". כמו כן רשאית הנהלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו.

 

5.4 אתר Cliqa יעשה כל שביכולתו על מנת להציג לגולשים מבצעים תקפים ומעודכנים בכל עת. יחד עם זאת, האתר אינו מתחייב כי כל המבצעים באתר יהיו עדכניים וזאת עקב מגבלות טכנולוגיות כאלו ואחרות.

 

5.5 שים לב כי לכל אתר סחר אלקטרוני אליו תגיע דרך אתר Cliqa תקנון ואופן שימוש משלו ועליך לקרוא בעיון ולהיות מודע אליו היה ותחליט להשתמש בשירותיו.

 

5.6 על מנת לצפות בדילים היומיים המוצגים באתר, להגיב, ולקבל עדכונים שוטפים למייל הפרטי שלך עליך להירשם כחבר באתר.

 

5.7 אם הנך סבור כי החומר באתר מפר אחת מזכויותיך החוקיות לפי חוק זכויות יוצרים, תוכל לפנות בכל שעה למפעילי האתר והם ידאגו לברר את טענותיך ולטפל בהן בהקדם.

 

7. סמכות שיפוט

 

ההסכם הזה יפורש וידון בהתאם לחוקיה של מדינת ישראל, והנך מסכים ליתן סמכות שיפוט בלעדית אך ורק למערכת בתי המשפט בירושלים, בהקשר לכל סכסוך שעשוי להתקיים בינך לבין האתר.